ایجاد سوادآموزی اقتدا به سیره ی نبوی و سنت علوی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت روزجهانی سوادآموزی،باصدورپیامی گفت:بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی،در بهاری‌ترین روزهای انقلاب،بااقتدابه سیره نبوی وسنت علوی وایجادنهضت سوادآموزی زمینه ساز احیای این سنت الهی واسلامی،درایران شدند. ...

الگوی حکمرانی نظام تربیتی،بایدبرگرفته ازحکومت امام عصر (عج)باشد

وزیرآموزش وپرورش گفت:الگوی حکمرانی نظام تربیتی درجمهوری اسلامی بایدبرگرفته ازحکومت وحکمرانی امام عصر«عج» باشد،دراین صورت است که می توان مدعی شد،شکوفایی علم،تربیت وعدالت،پیوست تمام اعمالی است که ازحکومت اسلامی داریم....

تربیت انسان هایی شجاع،پاکیزه،متفکرومدبر،مهمترین رسالت آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش بشرویه گفت: آموزش وپرورش بایدبه گونه ای عمل کند،که محصولش ازنظراستعدادبرجسته،ازنظر اخلاق، پاکیزه ازمنظراقدام،شجاع،وازنظرفکر،با تدبیر باشد؛ و این رسالت جز با اجرائی شدن سند تحول، محقق...

آموزش سوادرسانه‌ای،راهکاری برای صیانت ازدانش آموزان،درفضای مجازی

معاون تربیتی بدنی وسلامت آموزش وپرورش خراسان جنوبی گفت:یکی ازمهم‌ترین موضوعاتی که برای صیانت ازدانش آموزان در فضای مجازی مطرح شده،آموزش سوادرسانه است؛افزایش آگاهی والدین وفرزندانشان؛باعث می‌شودکه ازآسیب های این...

صفحه 1 از 26 1 2 26