بازدید سرپرست معاونت آموزشی و مدیرکل روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی از گروه مستندساز مجموعه نمایشی در مرکز یادگیری محلی شهید البرزی

حسینی معاون آموزش ابتدایی ، عسگرپور سرپرست معاونت سوادآموزی، الموتی رئیس اداره سنجش سوادآموزی استان از گروه مستندساز مجموعه نمایشی در مرکز یادگیری محلی شهید البرزی با حضور بازگیر سرپرست...

صفحه 1 از 17 1 2 17