ثبت ارزشیابی در سیدا – راهنمای سریع برای مدیران و آموزگاران ابتدایی

ثبت ارزشیابی در سیدا – راهنمای سریع برای مدیران و آموزگاران ابتدایی

در این ویدئوی آموزشی، راهنمای ثبت ارزشیابی در سیدا (سامانه یکپارچه دانش آموزی) به صورت سریع و آسان برای استفاده مدیران و آموزگاران مدارس ابتدایی ارائه شده است. https://files.farhangian24.ir/2021/07/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7.mp4