برچسب: نمایشگاه کتاب

۲ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب و ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت کننده در نخستین جشنواره معلمان مؤلف حضور داشته‌اند

۲ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب و ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت کننده در نخستین جشنواره معلمان مؤلف حضور داشته‌اند

مدیر کل فرهنگی‌هنری، اردوها و فضاهای پروشی وزارت آموزش و پرورش، در واپسین روزهای دورۀ سوم داوری کتب نخستین جشنوارۀ معلمان مؤلف، از روند فعالیت دبیرخانۀ این جشنواره در کانون ...