برچسب: قاسم آباد

پایگاه های اوقات فراغت بهترین فرصت برای یادگیری مهارت ها و اجرایی نمودن ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت است.

پایگاه های اوقات فراغت بهترین فرصت برای یادگیری مهارت ها و اجرایی نمودن ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت است.

جواد روحانی رئیس آموزش و پرورش استثنایی در مراسم افتتاحیه پایگاه های اوقات فراغت گفت: در سند تحول بنیادین به تنوع در محیط یادگیری دانش آموزان و توجه به ساحت ...